Harstad Modellflyklubb

Flyplassregler for Harstad MFK.

 

 4. Regler for bruk av flyplassen

Reglene for bruk av flyplassen er laget for at alle skal utvise den største forsiktighet og ta best mulige forholdsregler ved bruk av anlegget. Ingen ønsker å skade, eller får skadet sitt fly eller eiendom.

4.1 Flyplassen

Flyplassen er åpen for alle medlemmer med gyldig medlemskap i Harstad MFK.

4.2 Støydempning
Alle brennstoffdrevne motorfly skal ha lyddemper. Propell som støyer unødig ('overlydspropell') er ikke tillatt.

4.3 Frekvensklype

Før senderen slås på skal du sette frekvensklype på senderen. Frekvensklype finnes på egen tavle på flyplassen. Den som forårsaker skader på andre fly eller eiendeler, som følge av radiobruk uten frekvensklype, anses som direkte ansvarlig overfor den som besitter frekvensklypen.

4.4 Flyområdet

Flyving er tillatt på hele området som er utenfor No fly zone, se skisse.

4.5 Start og landing

Kun piloter som skal ta av eller har landet kan bevege seg ut på flystripen. Men kun etter dialog med andre piloter som evt. flyver samtidig. Dette gjelder også ved nødlanding eller utelanding.

4.6 Pilotplasser

Kun fire flygere har tillatelse til å fly samtidig. Og skal da følge regel 4.4, samt stå på anviste plasser ved siden av stripen.

4.7 Innkjøring/justering av motorer

Innkjøring og justering av motorer skal kun skje på anviste plasser. Se skisse.

4.8 Skadeansvar

All ferdsel og bruk av Harstad MFK’s arealer skjer på eget ansvar og skal om nødvendig dekkes av egen ansvarsforsikring eller særskilt forsikring. Harstad MFK står på ingen måte ansvarlig overfor skade som du pådrar deg eller andre personer eller eiendeler.

4.9 Annen ferdsel

All annen ferdsel (motorisert eller ikke) på flystripen er forbudt. Unntatt ved avtalte dugnader for tilføring av masse eller lignende.

4.10 Åpningstider
Flyplassen er åpen for flyging f.o.m. mandag t.o.m. lørdag mellom kl. 08:00 og kl. 22:00. På søn - og helligdager er flyplassen åpen mellom kl. 12:00 og kl. 22:00. Elektromodeller er unntatt disse tidsbegrensningene.

4.11 Parkering

Skal ikke være til hinder for andre.

4.12 Opprydding

Flyplassen og klubbhuset skal forlates i den stand som du ønsker å finne det i. Med andre ord rydd pent etter deg før du forlater.

4.13 Regelbrudd

Overtredelse av disse reglene kan føre til flyforbud, og i verste fall til utvisning fra klubben. Hvis muntlige advarsler ikke fører frem, skal det gis en skriftlig advarsel før utvisningen finner sted. Flyforbud på inntil ett (1) år iverksettes av styret når muntlig advarsler ikke fører frem. Medlem med flyforbud har ikke stemmerett, men kan for øvrig delta i klubbens aktiviteter.

5. Sikkerhetsregler for modeller

5.1 Sikkerhetskontroll

5.1.1 Før første flukt

Enhver som akter å fly skal før dagens flukt foreta en nøyaktig og samvittighetsfull inspeksjon/kontroll av sitt fly og radioanlegg.

5.1.2 Frekvensmerking

Senderen skal være frekvensmerket og være påmontert rett frekvensklype som hentes på egen tavle. Av/På bryter, stikker, og antenne skal være i god stand. Strømkilde skal være optimal.

5.1.3 Installasjonene kontrollers for:

1. Feste/leie av mottaker og batterier.

2. Servofester.

3. Støtstenger, overføringer, rorhorn, linker og hengsles kvalitet.

5.1.4 Flyet kontrollers for:

1. Vingefestenes konstruksjon og kvalitet.

2. Tyngdepunktets plassering.

3. Rorflaters utslag.

4. Motorfester og lyddemper.

5. Startkrokens feste og plassering.

5.2 Flysikkerhetsregler

5.2.1 Frekvenskontroll

Frekvensen skal kontrollers om den er ledig FØR senderen slås på.

5.2.2 Sikkerhetssjef

Når flere flygere er samlet bør det velges en sikkerhetssjef som påser at sikkerhetsreglene overholdes.

5.2.3 Uerfarne flygere

Uerfarne flygere må IKKE fly i nærvær av tilskuere uten at en erfaren flyger/hjelper er til stede. En bør unngå å teste nye/uprøvde fly dersom det er mange tilskuere til stede. I så fall bør alle gjøres oppmerksom på dette, og trekke seg unna depotet.

Nytt: Radioutstyr med 2,4 GHZ, trenger følgelig ingen frekvensklype. Bruk av 2,4 GHZ gir ingen begrensninger. Men, husk alltid å slå Senderen PÅ først, og AV sist!